Päästöraportti

Päästölaskentaraportti

Ilmastonmuutoksen hillinnässä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on avainasemassa. Merkittävimpien päästölähteiden tunnistaminen ja päästöjen seuranta ovat tärkeitä työkaluja pyrittäessä kohti vähähiilisempää ja vastuullisempaa liiketoimintaa, sekä suunniteltaessa hillintätoimia. Idea Finance Oy pyrkii toimimaan ilmastoystävällisesti.

Idea Finance Oy on selvittänyt hiilijalanjälkensä ajalta 01.01.2022-30.06.2022 yhteistyössä NGS Finlandin kanssa. Hiilijalanjälki kuvaa yrityksen toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää ja hiili-intensiteetti päästöjen suhdetta liikevaihtoon.

Results Graph 1

Laskenta kattaa seuraavat päästöjä aiheuttavat toiminnot: sähkö, lämpö, jätteiden käsittely ja kuljetukset, sekä liikematkustaminen. Laskenta on toteutettu kansainvälistä GHG Protocol -laskentaohjetta noudattaen ja se kattaa yrityksen toiminnasta aiheutuvat suorat ja epäsuorat päästöt (scope 1–2, ja tyypillisimmät scope 3 päästöt). Lisäksi hiilijalanjälkeen on laskettu etätyön aiheuttama työntekijöiden henkilökohtainen sähkönkulutuksen kasvu.

Laskennan päästökertoimet perustuvat julkaistuun tutkimuskirjallisuuteen sekä kansallisiin tietoihin energiantuotannon päästövaikutuksista.

Greenhouse Gas Protocol -ohje on yritysten hiilijalanjälkilaskennan yksi keskeisimmistä laskentaohjeista.

NGS Finlandin toteuttama hiilijalanjäljen laskenta kattaa yrityksen toiminnasta aiheutuvat suorat ja epäsuorat päästöt GHG Protocol -ohjetta noudattaen.

Suorilla päästöillä tarkoitetaan päästöjä, jotka syntyvät yrityksen hallinnassa olevien toimintojen tai tuotannon aiheuttamina. Epäsuorilla päästöillä taas tarkoitetaan päästöjä, jotka eivät synny suoraan yrityksen toiminnasta, mutta ovat seurausta siitä.

Greenhouse Gas Protocol -ohjeessa päästöt jaetaan kolmeen eri luokkaan, joita kutsutaan englanninkielisillä termeillä scope 1–3.

Hiilijalanjäljen laskenta sisältää sekä suorat ja epäsuorat päästöt, eli Scope 1- ja 2 -päästöt sekä tyypillisimmät organisaation Scope 3 -päästöt.

Results Graph 2
NGS Finland logo