Vastuullinen asuntosijoittaminen

Vastuullinen asuntosijoittaminen on kasvava puheenaihe, kun sekä yritykset että kuluttajat haluavat huomioida vastuullisuuden toiminnassaan jatkuvasti paremmin. Parhaimmillaan vastuullinen toiminta on jopa kilpailuetu, jota sekä asiakkaat että yhteistyökumppanit arvostavat.

Sijoituskäyttöön hankittujen asuntojen määrä on nousussa, mikä on myös tuonut mukanaan erilaisia lieveilmiöitä ja sitä kautta tarpeen asuntosijoittamisen vastuullisuuden tarkastelulle. On pohdittu, onko nuoren aikuisten omistusasumisen väheneminen seurausta asuntosijoittajien hallitsemasta markkinasta. Toisaalta, asuntosijoittajat mahdollistavat vuokra-asumisen joka on tärkeää lähes jokaiselle meistä jossain vaiheessa elämää. Vapailla asuntomarkkinoilla jokainen pystyy edelleen ostamaan itselleen omistusasunnon, kun sen aika on.

Voiko asuntosijoittamista siis tehdä vastuullisesti? Tässä artikkelissa pureudumme vastuullisen liiketoiminnan käsitteeseen ja siihen mitä erilaisia näkökulmia vastuulliseen asuntosijoittamiseen liittyy.

Vastuullisen liiketoiminnan kolme osa-aluetta

Asuntosijoittaminen on liiketoimintaa. Tämän vuoksi asiaa voidaan lähteä tarkastelemaan pohtimalla mitä ylipäätänsä on vastuullinen liiketoiminta. Vastuullisen liiketoiminnan käsite on helpointa ymmärtää jakamalla se kolmeen pääosalueeseen: taloudelliseen vastuuseen, ympäristövastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Elinkeinoelämän keskusliitto kuvailee vastuullista liiketoimintaa seuraavasti:

Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat sidosryhmien edut ja odotukset tähdäten samalla kannattavaan liiketoimintaan. Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu ja strategian ytimessä.”

Vaikka elinkeinoelämän keskusliiton määritelmässä viitataankin yrityksiin, voi ajattelumallia hyödyntää myös asuntosijoittajan toimintaan. Kyse on pohjimmiltaan tulojen hankinnasta ja yritystoiminnan kaltaisesta toiminnasta myös silloin, kun asuntosijoittamista tehdään vielä yksityishenkilönä pienimuotoisesti.

Katsotaan seuraavaksi tiivistetysti läpi, mitä vastuullisen liiketoiminnan kolme osa-aluetta tarkoittavat.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu liittyy siihen, että vastuullinen liiketoiminta on kannattavaa. Tämä takaa sen, että asuntosijoittaja voi saada toiminnastaan tuottoa ja siten hyödyttää yhteiskuntaa muun muassa maksamalla veroja tai mahdollisesti työllistäen myös muita.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuulla puolestaan viitataan toiminnan ympäristövaikutuksiin. Konkreettisesti ympäristövastuuta tarkastellessa täytyy keskittyä pohtimaan, miten paljon toiminta kuluttaa luonnonvaroja. Luonnonvarojen kuluttaminen liittyy myös siihen, miten toiminta vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai luonnon monimuotoisuuteen. Usein ympäristövastuullisia toimia vaaditaan myös yrityksen yhteistyökumppaneilta.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu liittyy ihmisiin ja ihmisten hyvinvointiin yhteiskunnassa. Liiketoiminnalla on vaikutuksia sekä yrityksen sisäisiin että ulkoisiin henkilöihin. Sisäisillä tarkoitetaan henkilökuntaa eli yksi sosiaalisen vastuun osa-alueista on henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen. Lisäksi varmistetaan, etteivät myöskään yritykseen sidoksissa olevat yhteistyökumppanit kohtele omaa henkilökuntaansa epäeettisesti. 

Yrityksen tuotteilla ja palveluilla voidaan vaikuttaa myös koko yhteiskuntaan ja sen ihmisiin. On tiedettävä, millaisia positiivisia ja mahdollisesti negatiivisia vaikutuksia toiminnalla voi olla yhteiskunnassa.

Mitä on vastuullinen asuntosijoittaminen?

Vastuullinen asuntosijoittaminen on sitä, että asuntosijoittaja ymmärtää ja ottaa huomioon toimintansa vaikutukset ja pyrkii toimimaan mahdollisimman kestävällä ja eettisellä tavalla.

Asuntosijoittamisessa vastuullisuutta voidaan käsitellä yllä mainittujen vastuullisen liiketoiminnan kolmen osa-alueen kautta. Käydään seuraavaksi läpi muutamia esimerkkejä, miten voit toimia vastuullisesti asuntosijoittajana. 

Vastuullisuus asuntosijoittamisen taloudellisissa päätöksissä

Kuten missä tahansa liiketoiminnassa, myös asuntosijoittamisessa tulee tarkastella tarkasti tulo- ja kulurakennetta sekä sitä, kuinka suuri taloudellinen riski sijoitusasunnon hankintaan liittyy. Tämä voidaan nähdä asuntosijoittajan taloudellisena vastuuna. 

On tärkeää myös yhteiskunnan kannalta, että asuntosijoittaminen on taloudellisesti riittävän vakaalla pohjalla. Näin varmistetaan, että asuntosijoittaja pystyy selviytymään asuntosijoittamiseen liittyvistä kuluista sekä laillisista velvoitteista, kuten veroista. Kun asuntosijoittaminen on taloudellisesti vakaalla pohjalla, pystyy asuntosijoittaja pitämään myös paremmin huolta asunnon kunnosta ja jopa investoimaan voittoja tavalla, joka tuo lisää hyvinvointia alueelle.

Vastuullisuus sijoitusasunnon remontoinnissa

Remonttiratkaisut ovat hyvä hetki tehdä konkreettisia vastuullisia valintoja, jotka liittyvät erityisesti ympäristövastuuseen. Vastuullisesti ajatteleva sijoittaja ei keskitä kaikkea huomiotaan lyhyen tähtäimen kassavirtaan, vaan pohtii valintojaan myös pidemmällä tähtäimellä.

Rakennusteknisesti ympäristövastuullisiin valintoihin liittyy esimerkiksi lämmitysmuodon valinta. Erityisesti uudiskohteissa voidaan kiinnittää huomiota siihen, mikä on ilmaston kannalta kestävä lämmitysmuoto ja miten ylipäätää varmistetaan, että rakennus pysyy kunnossa huolimatta siitä, että ilmasto voi tulevina vuosina muuttua merkittävästi. 

Myös esimerkiksi päätökset rakennuksen peruskorjauksista ja kunnossapitotoimista liittyvät ympäristövastuuseen. On pohdittava, miten rakennus ja asunto saadaan pysymään asumiskelpoisena mahdollisimman kauan. Asuntosijoittaja voi hakeutua taloyhtiön hallitukseen, jolloin hänellä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten kiinteistöstä pidetään huolta.

Sijoitusasunnon kiinteissä kalusteissa ja kodinkoneissa kannattaa keskittyä suosimaan energiatehokkaita ja vettä säästäviä malleja. Vuokralaiselle on myös hyvä tarjota mahdollisuus lajitella jätteet.

Pintaremontissa vastuullisesti ajattelevan sijoittajan kannattaa pyrkiä suosimaan käytettyjä materiaaleja. Laattoja, lattiamateriaaleja, maaleja ja muita pintaremontissa tarvittavia tarvikkeita löytyy usein käytettynä esimerkiksi tori.fistä. Jos asuntosijoittaja keskittyy vuokraamaan kalustettuja asuntoja, on kalusteet hyvä hankkia käytettyinä uuden ostamisen sijaan.

Asuntosijoittaja voi tarkastella vastuullisuutta myös jo sijoitusstrategiaa valitessaan. Uudisrakennukset ovat lähtökohtaisesti energiatehokkaampia, mikä kannattaa ottaa huomioon sijoitusstrategian valinnassa. Toisaalta uuden rakentamisella on aina suuri hiilijalanjälki. Siksi myös vanhoihin, remonttia kaipaaviin asuntoihin tai asuntokokonaisuuksiin keskittyminen voidaan myös nähdä vastuullisena sijoitusstrategiana. Peruskorjauksella rakennuksille ja asunnoille voidaan antaa vielä pitkästi käyttöaikaa.

Vastuullisuus vuokralaisen valinnassa

Asuntosijoittaja voi myös tarkastella sitä, millainen hän on vuokranantajana. Asuntosijoittajalle huoneisto voi olla vain osa sijoitusportfoliota, mutta vuokralaiselle se on koti. Vastuullinen asuntosijoittaja huolehtii siitä, että huoneisto on turvallinen asua ja vuokralaisella on mahdollisuus ottaa helposti yhteyttä vuokranantajaan. Voit myös keskittyä havainnoimaan omaa ajatteluasi ja sitä, kuinka suhtaudut erilaisiin vuokra-asunnon hakijoihin.

Vaikka vuokranantajalla onkin oikeus valita vuokralaisensa, ei valinta saa perustua syrjiviin käytäntöihin. Vuokranhakijoita ei tule asettaa erilaiseen asemaan heidän etnisen taustansa, sukupuolensa, kansalaisuutensa tai ihonvärin perusteella.

Vastuullisuus yhteistyökumppaneiden valinnassa

Yhä useampi asuntosijoittaja haluaa löytää asuntoja, jotka myydään alle markkinahinnan. Alle markkinahintaisten asuntojen löytäminen kaikille avoimilta sivuistoilta, kuten etuovi.comista tai tori.fistä on haastavaa. Siksi asuntosijoittajat tekevät usein yhteistyötä sijoitusasuntoja tarjoavien yritysten kanssa. Vastuullinen asuntosijoittaja selvittää myös yhteistyökumppaneiden toiminnan vastuullisuuden.

Me B7Asunnoilla ostamme isoja asuntokokonaisuuksia ja myymme niitä eteenpäin asuntosijoittajille alle markkinahinnan. Olemme myös täysin hiilineutraali toimija, kiitos yhteistyömme NGS Finlandin kanssa.

Liity sivuston alalaidasta B7-jäseneksi, ja saat ensimmäisenä tiedon uusista sijoitusasuntokohteista, jotka ovat saatavilla kauttamme alle markkinahinnan.

Lue myös

Asuntosijoittaminen ja korkojen nousu

Asuntosijoittaminen on yksi suosituimmista sijoitusmuodoista Suomessa, ja korkojen nousun myötä moni pohtii nyt tilanteen vaikutusta sijoitustoimintaan. Verohallinnon mukaan vuonna 2021 Suomessa oli 308 000 asuntosijoittajaa,

Lue lisää »